نامه‌های عرفانی / هشت اربعین نفی خواطر

این نامه را مرحوم بیدآبادی به بزرگی نگاشته و در آن مراحل سیروسلوک را به صورت کوتاه بیان نموده است.

ادامه